Įgyvendintas projektas Tvarių mechanizmų sukūrimas atvirų buveinių išsaugojimui įtraukiant vietos bendruomenes Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose

Data: 2017. 06. 16
PROJEKTAS
TVARIŲ MECHANIZMŲ SUKŪRIMAS ATVIRŲ BUVEINIŲ IŠSAUGOJIMUI ĮTRAUKIANT VIETOS BENDRUOMENES GRAŽUTĖS IR KURTUVĖNŲ REGIONINIUOSE PARKUOSE
Projekto įgyvendinimo pradžia: 2014.12.19
Projekto įgyvendinimo pabaiga: 2017.04.30
Finansavimo šaltinis:
Tikslinė 2009–2014 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo LT03 „Biologinė įvairovė ir ekosistemų funkcijos“ programa
Finansavimo dydis: 1253927,65 EUR
Projekto vykdytojas: Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija
Partneriai: Kurtuvėnų regioninio parko direkcija, Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyrius, HS GROUP AS (Norvegija)
PROJEKTO TIKSLAS - sukurti novatorišką, darnios plėtros principus atitinkantį atvirų buveinių tvarkymo ir geros būklės palaikymo mechanizmą saugomose teritorijose, paskatinti gyventojus tradiciškai ūkininkauti.
PROJEKTO VEIKLOS
Atvirų buveinių inventorizacija ir tvarkymo programos
Projekto metu Gražutės ir Kurtuvėnų regioninių parkų teritorijose buvo inventorizuojamos atviros buveinės bei parengtos parkų atvirų buveinių atkūrimo ir geros būklės palaikymo tikslinės programos. Pirmos tokio pobūdžio saugomų teritorijų tvarkymo tikslinės programos Lietuvoje.
• Tikslinė programa nustato atvirų buveinių palaikymo tikslus, vertinimo kriterijus, uždavinius ir priemones.
• Pagrindiniai atvirų buveinių palaikymo mechanizmo uždaviniai: atkurti hidrologinį režimą, šalinti perteklinę biomasę, kovoti su invazinėmis augalų rūšimis.
• Pagal ekologinę svarbą nustatyti atvirų buveinių tvarkymo ir finansavimo prioritetai.
• Pateikti pasiūlymai teisinės bazės pakeitimams ir pataisymams dėl geresnės atvirų buveinių būklės palaikymo.
• Numatytos atvirų buveinių biomasės panaudojimo galimybės.
• Atlikta žemėnaudos ir žemėvaldos analizė.
• Nustatyta tikslinės programos ir Kaimo plėtros 2014-2020 m. programos sąsaja bei galimybė įsisavinti ES paramos lėšas.


Labiausiai paplitusios invazinės augalų rūšys Gražutės ir Kurtuvėnų regioniniuose parkuose Gausialapis lubinas ir Sosnovskio barštis.
Išvykstamieji mokymai
Bendruomenių atstovams, žemių savininkams, ūkininkams buvo organizuojami išvykstamieji mokymai apie ekstensyvių ūkinės veiklos priemonių taikymą, išsaugant atvirų buveinių biologinę įvairovę, į geros praktikos pavyzdžius turinčius Lietuvos regionus perimant geriausią patirtį.

Kurtuvėnų RP žemės savininkų ir ūkininkų mokomoji kelionė į Sartų RP

Gražutės RP žemės savininkų ir ūkininkų mokomoji kelionė į Anykščių RP
Atvirų buveinių tvarkymas
Projekto metu buvo įsigyta reikiama technika pievų šienavimui, biomasės surinkimui ir išvežimui. Įsigytos ir turimos technikos pagalba Kurtuvėnų ir Gražutės regioniniuose parkuose buvo atkurta daugiau kaip 300 ha degraduojančių atvirų buveinių sudarant sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis.


Tvarkoma Gražutės RP apleista pieva prieš ir po

Tvarkoma pieva Kurtuvėnų RP
Pelkių tvarkymo darbai
Pelkių tvarkymo darbai buvo atlikti Gražutės regioninio parko Smalvo, Degučių kraštovaizdžio ir Ganiavos telmologinio draustinių pelkėse. Buvusios atviros pelkės apauga sumedėjusia augalija, didėja azoto nuotėkis, degraduoja saugomų, su atviromis pelkėmis susijusių rūšių buveinės. Sutvarkytuose plotuose aptiktos saugomos, su atviromis pelkių buveinėmis susijusios 15 augalų, 8 vabzdžių ir 4 paukščių rūšys. Taip pat inventorizuoti 4 Europos Bendrijos svarbos pelkių tipai. Siekiant atkurti atviras pelkių buveines ir pagerinti su jomis susijusių saugomų rūšių būklę, buvo atlikti sumedėjusios augalijos kirtimo ir pašalinimo iš pelkės, darbai atlikti 200 ha plote.


Tvarkoma Gražutės RP pelkė prieš ir po
Komposto ir kraiko gamyba
Kurtuvėnuose įrengta eksperimentinė pašarui netinkamos biomasės perdirbimo į kompostą ir kraiką žirgams gamybos linija. Ši linija pasitarnaus ūkininkams, kurie ūkininkauja apie 15 km spinduliu aplink Kurtuvėnus ir vykdo ekstensyvų pievų ir šlapynių tvarkymą bei išveža pašarui netinkamą biomasę iš šienaujamų teritorijų. Linijoje planuojama priimti ir perdirbti iki 1500 tonų biomasės per metus. Pagamintas kraikas bus naudojamas Kurtuvėnų žirgyno žirgų priežiūrai, o kompostas Kurtuvėnų dvaro sodybos parko priežiūros ir vietinės bendruomenės reikmėms.Kurtuvėnų RP pastatyta daržinė ir įrengta komposto ir kraiko gamybos linija
Galvijai
Gražutės regioniniame parke atvirų buveinių palaikymui įsigyta 100 vnt. „Skudas“ veislės avių ir 68 vnt. „Angus“ veislės mėsinių galvijų, bei jų priežiūrai būtina įranga: traktorius, frontalinė šienapjovė, gyvulių pervežimo puspriekabė.
Mėsiniai galvijai „Angus“

Avys „Skudas“
Įsigyta technika
Galvijai pagal panaudą perduoti vietiniams gyventojams, turintiems žemės Gražutės regioninio parko teritorijoje. Pasibaigus panaudos sutarčiai ūkininkai turės grąžinti gyvulių prieauglį, išlaikant gautų gyvulių lytį ir skaičių, Lietuvos ūkininkų sąjungos Zarasų skyriui. Grąžintus gyvulius ūkininkų sąjunga pagal panaudą perduos kitiems vietiniams gyventojams, turintiems žemės Gražutės regioninio parko teritorijoje, taip bus užtikrinamas projekto tęstinumas.
Bendruomenių forumai
Projekto metu regioniniuose parkuose sukurti bendruomenių forumai iš aktyviai veikiančių vietos bendruomenių atstovų, ūkininkų, gyventojų, savivaldos institucijų atstovų. Bendruomenių forumas telks suinteresuotas puses aktyviai dalyvauti projekte, užtikrins projekto veiklų savalaikį įgyvendinimą, projekto tęstinumą.

Bendruomenių forumo susirinkimas Gražutės RPD

Bendruomenių forumo susirinkimas Kurtuvėnų RPD
Rezultatai ir tęstinumas
• Gražutės RP ir Kurtuvėnų RP atvirų buveinių atkūrimo ir geros būklės palaikymo tikslinė programa parengta 10-čiai metų;
• sukurti ekonominiai mechanizmai, įsigyta technika, įranga, galvijai bus naudojami atvirų buveinių palaikymui (norintys turi galimybę pasinaudoti įsigyta technika atvirų buveinių tvarkymui ir priežiūrai ir taip pat gali gauti pagal panaudą galvijus ir pradėti ūkininkauti ar praplėsti turimą ūkį Gražutės regioninio parko teritorijoje).
• pašarui netinkama biomasė bus perdirbama į kompostą ir kraiką žirgams;
• sukurti regioninių parkų bendruomenių forumai informacijos ir patirties kaitai atvirų buveinių geros būklės palaikymui.
• Po atliktų pelkių tvarkymo darbų padidės saugomų augalų rūšių populiacijos, pagerės jų būklė, pagausės individų. Galbūt įsikurs viena kita nauja saugoma augalų ir vabzdžių rūšis. Po medžių ir krūmų iškirtimo suformuotos geros sąlygos saugomiems pelkių paukščiams, ypač tilvikiniams paukščiams - tikučiui, raudonkojui tulikui, taip pat balinei pelėdai, tad tikimasi jų įsikūrimo. Projekto veiklos taip pat prisidėjo prie klimato kaitą lemiančios anglies reguliacijos. Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija ir toliau šiose pelkėse atliks palaikomuosius gamtotvarkos darbus, tavrkymo darbams įsigyta reikalingos priemonės ir technika.
Įgyvendinat projektą buvo pilnai įgyvendintos visos veiklos ir pasiekti stebėsenos rodikliai.
Kontaktai:
Projekto administratorė
Laura Ivanauskienė
Sartų ir Gražutės regioninių parkų direkcija
Laisvoji a. 14, Salakas, Zarasų r.
Tel. 8 63000265
El. paštas: laura@grazute.lt
Daugiau informacijos apie įgyvendintą projektą galite rasti: http://grazute.lt/eee-parama-parkui