Neleiskime invazinėms rūšims keisti mūsų gamtos!

Data: 2016. 08. 31
Natūralūs geografiniai barjerai – jūros, kalnai ar dykumos – ilgą laiką ribojo augalų, gyvūnų ar grybų plitimą. Tačiau žmogus, įsitvirtindamas naujuose žemės kampeliuose, su savimi tikslingai ar netyčia atsigabeno daugelį rūšių ir ilgainiui pakeitė gamtoje nusistovėjusią tvarką. Ir, nors svetimžemės rūšys keitė vietos ekosistemas ir anksčiau, jų poveikis pradėtas stebėti ir fiksuoti gana neseniai. Visoms svetimžemėms rūšims būdinga tai, kad prie jų atsiradimo už natūralaus paplitimo arealo tiesiogiai ar netiesiogiai prisidėjo žmonės. Vis dėlto ne visos svetimžemės rūšys daro žalą ir yra laikomos invazinėmis. Jomis dažniausiai tampa agresyviausiai plintančios svetimžemės rūšys. Pagal apibrėžimą invazinė rūšis – faunos ar floros rūšis, sparčiai plintanti už savo natūralaus arealo ribų ir daranti žalą vietinėms ekosistemoms, žemės ūkiui, kraštovaizdžiui ir t. t. Jos pasižymi gebėjimu greitai daugintis, prisitaikyti prie įvairių gamtinių sąlygų, neišrankumu buveinėms, aplinkos taršai, atsparumu pesticidams, neretai plinta su žmogaus pagalba. Svetimžemės rūšies pripažinimas invazine dažnai yra ne tik mokslinis, bet ir politinis procesas, todėl ne visos, ekologiniu ar ekonominiu požiūriu, invazyvumo požymių turinčios rūšys tokiomis pripažįstamos teisiškai, be to, skiriasi skirtingų šalių invazinių rūšių sąrašai.
Esamų invazinių organizmų kontrolė – sudėtinga problema, kurios sprendimas susijęs su koordinuota daugelio institucijų, žemių savininkų, nevyriausybinių organizacijų ir bendruomenių veikla.
2016 m. liepos 13 dieną buvo patvirtintas Komisijos įgyvendinimo reglamentas (ES) Nr. 2016/1141, kuriuo pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 1143/2014 nustatomas Sąjungai susirūpinimą keliančių invazinių svetimų rūšių sąrašas. Šis Sąjungos sąrašas yra pirmasis ir į jį yra įrašytos 37 invazinės gyvūnų ir augalų rūšys. Šias invazines rūšis laikyti, veisti, auginti, dauginti, naudoti arba mainyti, vežti ar paleisti į aplinką griežtai draudžiama. Naudoti gyvus gyvūnus, gyvybingus augalus, grybus ir mikroorganizmus bei gyvybingas jų dalis, kai šios rūšys įtrauktos į Sąjungos sąrašą, leidžiama tik gavus leidimą moksliniams tyrimams, ex-situ išsaugojimui arba naudoti invazines rūšis medicinos tikslais, kai to reikia siekiant daryti pažangą žmonių sveikatos srityje arba tikslais, susijusiais su įtikinamais visuomenės interesais, įskaitant socialinio ar ekonominio pobūdžio interesus.
Kadangi Sąjungos sąraše yra gyvūnų ir augalų rūšių, kurias privatūs asmenys, zoologijos ir botanikos sodai bei kiti asmenys augina, laiko, veisia ar kitaip naudoja, Europos Komisija šių rūšių savininkams nustatė pereinamuosius laikotarpius, kad jie galėtų įgyvendinti Reglamente nurodytas sąlygas. Asmenims, kurie nekomerciniais tikslais laiko gyvūnus augintinius ir jie yra įtraukti į šį Sąjungos sąrašą, tuos gyvūnus leidžiama laikyti iki natūralios jų mirties ir vežti į Sąjungą, iš Sąjungos arba per Sąjungos teritoriją, jei gyvūnus turėjo dar prieš įtraukiant juos į Sąjungos sąrašą ir gyvūnai yra laikomi uždaroje valdoje ir imtasi visų priemonių, kad jie nesidaugintų ir neištrūktų į laisvę.
Asmenims, kurie laiko invazines rūšis komerciniais tikslais, ir jas įsigijo prieš tas rūšis įtraukiant į Sąjungos sąrašą:
1. Leidžiama ne ilgiau kaip 2 metus nuo konkrečios rūšies įtraukimo į Sąjungos sąrašą laikyti ar vežti tos rūšies gyvus egzempliorius arba galinčias daugintis jų dalis, siekiant juos (jas) parduoti arba perduoti asmenims, kuriems yra išduotas Leidimas naudoti invazines rūšis moksliniams tyrimams, ex-situ išsaugojimui arba naudoti invazines rūšis medicinos tikslais, kai to reikia siekiant daryti pažangą žmonių sveikatos srityje, jei egzemplioriai laikomi uždaroje valdoje ir vežami uždarame konteineryje, ir jei sudarytos visos sąlygos, kad tie egzemplioriai negalėtų daugintis ar ištrūkti į laisvę, arba tuos egzempliorius sunaikinti nesukeliant kančios siekiant išeikvoti jų išteklius vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka;
2. Gyvus egzempliorius parduoti arba perduoti asmenims nekomerciniais tikslais leidžiama 1 metus po jų įtraukimo į Sąjungos sąrašą, jei egzemplioriai laikomi uždaroje valdoje ir vežami uždarame konteineryje ir sudarytos visos sąlygos, kad tie egzemplioriai negalėtų daugintis ar ištrūkti į laisvę. Daugiau informacijos: Aplinkos ministerijos puslapyje.

Invazinės rūšys yra rimta grėsmė gamtai, žemės ir miškų ūkiui, pramonei bei žmogaus sveikatai. Globaliame pasaulyje tarptautinę prekybą svarbu organizuoti taip, kad būtų išvengta naujų invazinių rūšių patekimo į mūsų aplinką. Taip pat turi būti sukurti jau esamų invazinių rūšių gausos reguliavimo ar naikinimo būdai, leisiantys sumažinti šių rūšių daromą žalą žmogui ir gamtai.