Priskirtos saugomos teritorijos

Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos direktoriaus įsakymu Gražutės regioninio parko direkcijai už parko ribų priskirtos šios, direkcijų neturinčios nacionalinės saugomos teritorijos:
Drūkšių ežeras-Natura 2000 paukščių ir buveinių apsaugai svarbi teritorija (LTZARB003, LTZAR0029). Saugomos tikslinės Europos Bendrijos svarbos rūšys: didysis baltasis garnys, didysis baublys ir ūdra.
Pratkūnų geomorfologinis draustinis. Saugomas Sėlių aukštumos aukščiausias moreninis masyvas su Pratkūnu kalnu.
Smalvos hidrografinis draustinis-Natura 2000 paukščių ir buveinių apsaugai svarbi teritorija (LTZARB002, LTZAR0026). Saugomas salpinio slėnio vidutiniškai vingiuotas Smalvelės upelis bei Europos Bendrijos svarbos tikslinės rūšys-juodoji žuvėdra, raudonpilvė kūmutė ir ūdra.
Tilžės geomorfologinis draustinis. Saugomas unikalus limnoglacialinis priekrantinių volų kompleksas.
Gražutės regioninio parko direkcija priskirtose saugomose teritorijose vertina jų būklę ir esant reikalui teikia pasiūlymus dėl šių teritorijų apsaugos bei tvarkymo. Natura 2000 statusą turinčiose teritorijose pagal Valstybinę aplinkos monitoringo programą vykdo rūšių ir buveinių stebėseną bei nustatyta tvarka nustatinėja planuojamos ūkinės veiklos įgyvendinimo poveikio šioms teritorijoms reikšmingumą.